วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 3 เดือนตุลาคม 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
       -  ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีระเบียบเรียบร้อย
       -  ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 สอบ
       - ตรวจข้อสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 
ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
        -  ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 สอบ
        -  ตรวจข้อสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 
        - ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาด สวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน 

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 2 เดือนตุลาคม 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
       -  ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีระเบียบเรียบร้อย
       -  ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 สอบ
       - ตรวจข้อสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 
ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
        -  ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 สอบ
        - ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาด สวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน 

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 1 เดือนตุลาคม 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
       -  ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีระเบียบเรียบร้อย
       -  ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 สอบ
ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
        -  ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 สอบ
        -  ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาด สวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน 
        -  ซ้อมเพลงที่จะร้องในงานเกษียณราชการของครูในโรงเรียน