วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 31 เดือนกรกฎาคม 2555

ภาระงานที่ดิฉัต้องรับผิดชอบในตอนเช้า มีดังนี้
       -  ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีระเบียบวินัย
       -  home room 
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 (แทนครูพี่เลี้ยง)
       -  ทำ blog
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ภาระงานที่ดิฉัต้องรับผิดชอบใตอนบ่าย มีดังนี้
      -  ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาดชั้นเรียน ดื่มนม  

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 30 เดือนกรกฎาคม 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
      -  ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีระเบียบวินัยหน้าเสาธง
      -  เช็คสถิตินักเรียน และงานที่นักเรียนส่ง
      -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
      -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
      -  ตรวจงานนักเรียน
      -  ควบคุมนักเรียนให้ดื่่มนม ทำความสะอาด ก่อนกลับบ้าน 

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 25 เดือนกรกฎาคม 2555

       ซ้อมรำเปิดสนาม ณ สนากีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชกับโรงเรียนบ้านทวดทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช อุทิศ


***ภาพการแข่งขันกีฬาไตรภาคี

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 24 เดือนกรกฎาคม 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า
       -  ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีระเบียบวินัยหน้าเสาธง
       -  ฝึกซ้อมรำเปิดสนาม

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย
       -  ฝึกซ้อมรำเปิดสนาม
       -  ควบคุมนักเรียนให้ดื่มนม ทำความสะอาด ก่อนกลับบ้าน

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 23 เดือนกรกฎาคม 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
      -  ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีระเบียบวินัยหน้าเสาธง
      -  ฝึกซ้อมรำเปิดสนาม ในสนามโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
      -  ฝึกซ้อมรำเปิดสนาม ในห้องประชุมโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
      -  ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาด ก่อนกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 20 เดือนกรกฎาคม 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 (แทนครูพี่เลี้ยง)
       -  ควบคุมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8 (แทนหัวหน้าสายชั้น ป.5)
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 (แทนครูสอนคณิตศาสตร์)

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 19 เดือนกรกฎาคม 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
       -  ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีระเบียบวินัย หน้าเสาธง
       -  เช็คการดื่มนมของนักเรียน

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย
       -  ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ให้เข้าร่วมกิจกรรม
           สัปดาห์วิทยาศาสตร์
       -  ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียน ดื่มนม ก่อนกลับบ้าน


***ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์


วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 13 เดือนกรกฏาคม 2555


ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
        -  ควบคุมนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย ให้เรียบร้อยในแถว
        -  Home room
        -  ตรวจงานนักเรียน
        -  บันทึกผลการปฏิบัติงาน
ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้ 
        -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 
        -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
        -  ซ้อมรำเปิดสนาม (14.30-15.30)
        -  ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาดชั้นเรียน สวดมนต์
        -  เวรประจำวันศุกร์ 
        

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือนกรกฎาคม 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
        -  ควบคุมนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย ให้เรียบร้อย
        -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ( แทนครูผู้เลี้ยง)
        -  บันทึกผลการปฏิบัติงาน
        
ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้ 
       -  ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
       -  ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
       -   ซ้อมรำเปิดสนาม (14.30-15.30)
       -  ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาดชั้นเรียน สวดมนต์


**    มีการมอบของรางวัลให้นักเรียนที่รักการอ่านประจำเดือนกรกฎาคม
 แต่ที่ดีใจมากคือ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ที่เราประจำชั้นอยู่
ได้รับรางวัลด้วย วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
       -  ควบคุมนักเรียนให้อยู่ในแถวอย่างมีระเบียบวินัย
       -  ตรวจงานนักเรียน
       -  เช็คสถิตินักเรียนมาเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4


ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้ 
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
       -  ซ้อมรำเปิสนาม
       -  ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาดให้เรียนบร้อย ดื่มนม สวดมนต์


***(ดิฉันได้เปลี่ยนหน้าที่ จากฝ่ายกองเชียร์ เป็น ฝ่ายรำเปิดสนาม)
  

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
       -  ควบคุมนักเรียนให้อยู่ในแถวอย่างมีระเบียบวินัย
       -  ตรวจงานนักเรียน
       -  บันทึกผลการปฏิบัติงาน
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
       -  ช่วยครูเช็คหน้าที่ของนักเรียนแต่ละห้อง ว่าใครทำหน้าที่อะไรบ้างในกิจกรรมกีฬาไตรภาคี


ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
       -  ซ้อมเพลงเชียร์
       -  ตรวจงานนักเรียน
       -  ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาดให้เรียบร้อย ดื่มนม สวดมนต์

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 9 เดือนกรกฎาคม 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้ามี ดังนี้
       -  ควบคุมนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5/4 ชั่วโมงแรก (แทนครูพี่เลียง)
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5/4


ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่ายมี ดังนี้
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5/1
       -  ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5/6 แทนครูวิชาคณิตศาสตร์
       -  ซ้อมเชียร์
       -  ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาด สวดมนต์ 

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
        -  เซ็นชื่อเวลามาโรงเรียน
        -  ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย  มีวินัย
        -  บันทึกการปฏิบัติงานฝึกประสบการวิชาชีพครู
        -  ทำ blog 


ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
       -  ซ้อมเชียร์ 
       -  ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาดชั้นเรียน สวดมนต์ 
       -  เวรประจำวันศุกร์ตอนบ่าย ( ควบคุมนักเรียนระหว่างเดินทางกลับบ้าน)


วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2555

ภาระงานที่ต้องทำในตอนเช้า
       -  ควบคุมนักเรียนให้อยู่ในแถวอย่างมีระเบียบวินัย
       -  บันทึกการปฏิบัติงาน

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2555

ภาระงานที่ต้องทำในตอนเช้า
       -  ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีระเบียบ
       -  ตรวจงานนักเรียน
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 (แทนครูพี่เลี้ยง)

ภาระงานที่ต้องทำในตอนบ่าย
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
       -  ตรวจงานนักเรียน
       -  ซ้อมกองเชียร์
       -  ควบคุมนักเรียนก่อนกลับบ้าน ให้ทำความสะอาด สวดมนต์


วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
        -  ควบคุมนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย ให้เรียบร้อย
        -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ( แทนครูผู้เลี้ยง)
        -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
        -  ตรวจงานนักเรียน


ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
       -  ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 (แทนครูประจำวิชา)
       -  ตรวจงานนักเรียน
       -  ซ้อมกองเชียร์ (14.30-15.30)
       -  ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาดชั้นเรียน สวดมนต์วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 2 เดือนกรกฏาคม 2555

ภาระงานที่ดิฉันทำในตอนเช้า มีดังนี้ 
         -  ควบคุมนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยขณะเข้าแถวหน้าเสาธง
         -  ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 แทนครูประจำชั้น
            ประถมศึกษาปีที่ 5/3  เนื่องจากครูไปราชการ
         -  พบอาจารย์นิเทศก์วิชาเอก


                   เนื่องจากวันนี้ทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนเพียงภาคเช้า 
       เพราะมีการประชุมครูในตอน12.30-15.40 น. จึงให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนในตอนเที่ยง 
                     เนื้อหาในการประชุม มีดังนี้
                      -  การเข้าแถวของนักเรียนในตอนเช้าหน้าเสาธง
                      -  การรับประทานอาหารของนักเรียน
                      -  การทิ้งขยะ
                      -  งานที่ต้องรับผิดชอบในขณะแข่งกีฬาไตรภาคี