วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 29 เดือนมิถุนายน 2555

ภาระงานที่ดิฉันทำในตอนเช้า มีดังนี้
-  ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีระเบียบวินัย
-  ตรวจงานนักเรียน
-  จัดป้ายนิเทศหน้าห้องเรียน ป.5/4
-  ไปร่วมกิจกรรม ASEAN
ภาระงานที่ดิฉันทำในตอนบ่าย มีดังนี้
-  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
-  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
-  ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแทนครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
-  ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาด สวดมนต์ และดื่มนม 
-  เวรประจำวันศุกร์วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือนมิถุนายน 2555

ภาระงานที่ต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้ 
-  ควบคุมนักเรียนให้อยู่ในแถวอย่างมีระเบียบ วินัย
-  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 (แทนครูพี่เลี้ยง)
-  ตรวจงานนักเรียน
ภาระงานที่ต้องทำในตอนเบ่าย มีดังนี้ 
-  ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ให้เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN
-  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
-  ตรวจงานนักเรียน
-  ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาด ดื่มนม สวดมนต์

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 27 เดือนมิถุนายน 2555

ภาระงานที่ต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
-  ควบคุมนักเรียนให้อยู่ในระเบียบ วินัย
-  ตรวจงานนักเรียน
-  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 (แทนครูพี่เลี้ยง)
ภาระงานที่ต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
-  ควบคุมนักเรียนนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ให้เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN 
-  ตรวจงานนักเรียน
-  ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาด สวดมนต์ ดื่มนม ก่อนกลับบ้านวันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 26 เดือนมิถุนายน 2555

ภาระงานที่ต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
-  ควบคุมนักเรียนให้อยู่ในระเบียบ วินัย
-  ควบคุมนักเรียนนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ให้เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN 
(08.30-11.30)
-  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 
-  ตรวจงานนักเรียน
ภาระงานที่ต้องทำในตอนบ่าา มีดังนี้ 
-  ตรวจงานนักเรียน 
-  เข้าร่วมกิจกรรม ASEANวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 25 เดือนมิถุนายน 2555

ภาระงานที่ต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
-  ควบคุมนักเรียนให้อยู่ในระเบียบ วินัย
-  ช่วยครูพี่เลี้ยงควบคุมชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 5/4
-  จัดป้ายนิเทศหน้าชั้นนประถมศึกษาปีที่ 5/4
-  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 (แทนครูพี่เลี้ยง)
-  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ภาระงานที่ต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
-  ควบคุมนักเรียนนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ให้เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN 
-  ตรวจงานนักเรียน
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 22 เดือนมิถุนายน 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
     -  ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีระเบียบวินัย
     -  ควบคุมนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในขณะที่ครูประจำชั้นไปประชุมผู้ปกครอง
     -  พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
     -  ควบคุมนักเรียนสายชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ในขณะที่ครูประจำชั้นไปประชุมผู้ปกครอง
     -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
     -  เย็บเอกสารเกี่ยวกับ ASEAN ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
     -  ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียน สวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน
     -  เวรส่งนักเรียนประจำวันศุกร์ตอนบ่าย 


** ภาพกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 21 เืดือนมิถุนายน 2555


ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
      -  ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีระเบียบวินัย
      -  ควบคุมนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในขณะที่ครูประจำชั้นไปประชุมผู้ปกครอง
      -  จัดทำป้ายนิเทศตารางทำความสะอาดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
      -  ควบคุมนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในขณะที่ครูประจำชั้นไปประชุมผู้ปกครอง
      -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 
      -  จัดทำป้ายนิเทศตารางทำความสะอาดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
      -  ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียน สวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน

**ภาพตารางทำความสะอาดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4


วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 20 เดือนมิถุนายน 2555


ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
      -  ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีระเบียบวินัย
      -  ควบคุมนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในขณะที่ครูประจำชั้นประชุมผู้ปกครอง
      -  ตรวจงานนักเรียน
ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
      -  ควบคุมนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในขณะที่ครูประจำชั้นประชุมผู้ปกครอง
      -  นับหนังสือภาษาไทย ให้นักเรียนห้องละ 20 เล่ม
      -  จัดแยกบัตรสุขภาพห้องที่ตนรับผิดชอบ
      -  ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียน สวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 19 เดือนมิถุนายน 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
      -  ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีระเบียบวินัย
      -  พบผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เพื่อแบ่งหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
ในขณะที่ครูประจำชั้นประชุมผู้ปกครอง
      -  จัดป้ายนิเทศตารางรักษาความสะอาดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
      -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/3

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 18 เดิอนมิถุนายน 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องรับผิดชอบในตอนเช้า มีดังนี้
      -  ควบคุมนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย
      -  ควบคุมนักเรียนก่อนที่จะไปเรียนชั่วโมงแรก
      -  ควบคุมนักเรียนผู้ชายให้เก็บขยะให้เรียบร้อย
      -  พบอาจารย์นิเทศวิชาชีพครู
      -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ภาระงานที่ดิฉันต้องรับผิดชอบในตอนบ่าย มีดังนี้
      -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
      -  ตรวจงานนักเรียน
      -  ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาด สวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ื 15 เดือนมิถุนายน 2555

ภาระงานที่ต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
        -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 (สอนแทนครูพี่เลี้ยง)

ภาระงานที่ต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
       -  ควบคุมนักรียนในชั่วโมงที่หก ให้ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 เนื่องจากคุณครูไปอบรม
       -  ควบคุมนักรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4ให้ทำความสะอาดห้องเรียน สวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน
       -  ควบคุมนักเรียนให้ข้ามถนนทางด้านหน้าของโรงเรียน (เวรปรำวันศุกตอนบ่าย)

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนมิถุนายน 2555

ภาระงานที่ดิฉันรับผิดชอบในตอนเช้า มีดังนี้
         เนื่องจากวัันนี้เป็นวันครูทางโรงเรียนจึงจัดพิธีไหว้ครูในตอนเช้า หลังจากเคารพธงชาติ
หน้าเสาธง
                -  ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีความเป็นระเบียบวินัย
                -  ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 (แทนครูพี่เลี้ยง)
                -  ตรวจงานนักเรียน
                -  ทำ blog
ภาระงานที่ดิฉันรับผิดชอบในตอนบ่าย มีดังนี้
                -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
                -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
                -  ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียน สวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน


*** ภาพกิจกรรมไหว้ครู

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 13 เดือนมิถุนายน 2555

ภาระกิจที่ดิฉันทำในตอนเช้า มีดังนี้
-  ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีระเบียบวินัย 
-  ตรวจงานนักเรียน
ภาระกิจที่ดิฉันทำในตอนบ่าย มีดังนี้
-  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
-  ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียน สวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน


วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 12 เดือนมิถุนายน 2555

ภาระงานที่ดิฉันทำในตอนเช้า มีดังนี้ 
-  จัดระเบียบแถวให้นักเรียนในขณะเข้าแถวเคารพธงชาติ
-  ควบคุมนักเรียนให้ซ้อมพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้
-  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 
-  จัดห้องพักครูใหม่ เนื่องจากมีครูย้ายเข้ามาใหม่

ภาระงานที่ดิฉันทำในตอนบ่าย มีดังนี้ 
-  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 (สอนแทนครูพี่เลี้ยง)
-  ตรวจงานนักเรียน
-  ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาดชั้นเรียนก่อนกลับบ้านวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 11 เดือนมิถุนายน 2555

ภาระงานที่ดิฉันทำในตอนเช้า มีดังนี้ 
-  จัดระเบียบแถวให้นักเรียนในขณะเข้าแถวเคารพธงชาติ
-  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4


ภาระงานที่ดิฉันทำในตอนบ่ายมีดังนี้ 
-  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
-  ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาดก่อนเลิกเรียนวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 08 เดือนมิถุนายน 2555

     ภาระกิจที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
                -  ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวหน้าเสาธงให้มีระเบียบเรียบร้อย
                -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
                -  ตรวจงานนักเรียน

 ภาระกิจที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
               -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
               -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
               -  ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ให้ทำเวร สวดมนต์ 
               -  ควบคุมนักเรียนให้ข้ามถนนให้ปลอดภัย (เวรวันศุกร์บ่าย)


วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 07 เดือนมิถุนายน 2555

            เนื่องจากวันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้า ทางโรงเรียนจึงไม่มีการเข้าแถวบริเวณหน้าเสาธง  แต่เปลี่ยนเป็นเข้าแถวหน้าชั้นเรียนแทน

ภาระกิจที่ดิฉันทำในตอนเช้า มีดังนี้
            -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 จำนวน 2 ชั่วโมง (สอนแทนครูพี่เลี้ยง
               เนื่องจากครูพี่เลี้ยงไปอบรม)
            -  ตรวจงานนักเรียน

ภาระกิจที่ดิฉันทำในตอนเช้า มีดังนี้
            -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
            -  ทำ blog 

            -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
            -  ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษษปีที่ 5/4 ให้ทำความสะอาดห้องเรียน สวดมนต์ ให้เรียบร้อย

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 5 เดือนมิถุนายน 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
     -  เข้าแถวเคารพธงชาติ 
     -  ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีระเบียบวินัย
     -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
     -  ทำแผนการสอน
     -  ทำ blog
     -  ตรวจงานนักเรียน
     -  ควบคุมนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ให้ทำความสะอาด   
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 1 เดือนมิถุนายน 2555

          วันนี้เป็นวันศุกร์ สุดสัปดาห์ดิฉันมาโรงเรียนแต่เช้า  ภาระงานที่ดิฉันทำในตอนเช้า มีดังนี้
                   -  เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง
                   -  ควบคุมนักเรียนชั้นที่ตนรับผิดชอบให้มีระเบียบวินัย
                   -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 (สอนแทนครูพี่เลี้ยง)
                   -  พิมพ์งานให้ครูในห้งพักครู

           ภาระงานที่ดิฉันทำในตอนบ่าย มีดังนี้
                  -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
                  -  ควบคุมนักเรียนให้มีความทำความสะอาดห้องเรียน เพือเตรียมตัวสวดมนต์ก่อน
                     กลับบ้าน