วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 31 เดือนพฤษภาคม 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องรับผิดชอบในตอนเช้า มีดังนี้
       -  ทำกิกรรมหน้าเสาธง
       -  ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีระเบียบเรียบร้อย


ภาระงานที่ดิฉันต้องรับผิดชอบในตอนบ่าย มีดังนี้
      -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
      -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
      -  ทำแผนการสอน
      -  ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนกลับบ้าน 

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 30 เดือนพฤษภาคม 2555

           วันนี้เนื่องจากเป็นวัน "เอโรบิคโลก" ทางโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ จึงอนุญาตุให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใส่ชุดพละได้ ทางโรงเรียนแจ้งรายละเอียดให้ฟังว่า วันนี้จะมีการเต้นออกกำลังกายหลังเคารพธงชาติหน้าเสาธง  หลังจากนั้นก็เข้าชั้นเรียนตามปกติ


         ภาระกิจที่ดิฉันทำในตอนเช้า คือ
            -  ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวเคารพธงชาติให้เรียบร้อย และจัดระเบียบแถวในการออกกำลังกายในตอนเช้าวันนี้
            -  ออกกำลังกาย ร่วมกับนักเรียน
            -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 (สอนแทนครูพี่เลี้ยง)
            -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 (สอนแทนครูพี่เลี้ยง)
            -  ตรวจงานนักเรียน


       ภาระกิจที่ดิฉันทำในตอนเช้า คือ
          -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
          -  ตรวจงานนักเรียน
          -  ทำ blog


     **** ภาพกิจกรรมการออกกำลังกายตอนเช้า
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 29 เดือน พฤษภาคม 2555

ภาระกิจที่ดิฉันทำในตอนเช้า
    -  ควบคุมนักเรียนหน้าเสาธง
    -  สอนแทนครูพี่เลี้ยงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
    -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3


ภาระกิจที่ดิฉันทำในตอนบ่าย
 -  สอนแทนครูพี่เลี้ยงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
 -  ทำแผนการสอน
 -  ทำ blog 


วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 28 เดือนพฤษภาคม 2555

ภาระกิจที่ดิฉันทำในตอนเช้า มีดังนี้
-  ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีระเบียบวินัย 
-  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ส่งใบเสร็จ เพื่อรับเงินค่าเล่าเรียน
-  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4


ภาระกิจที่ดิฉันทำในตอนเช้า มีดังนี้
-  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 25 เดือนพฤษภาคม 2555

ภาระกิจในตอนเช้า
    -  ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหน้าเสาธง
    -  ตรวจงานนักเรียน
    -  พิมพ์งานให้ครูพี่เลี้ยง


ภาระกิจในตอนบ่าย
    -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
    -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
    -  ควบคุมนักเรียนให้สวดมนต์ ทำความสะอาด ก่อนกลับบ้าน
    -  เวรประจำวัศุกร์ตอนบ่าย คือ ดิฉันต้องคอยส่งนักเรียนหน้าประตูทางเข้าให้เรียบร้อย ปลอดภัย

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือนพฤษภาคม 2555

ภาระกิจที่ดิฉันทำในตอนเช้า มีดังนี้
       -  ควบคุมนักเรียนหน้าเสาธง
       -  ควบคุมนักเรียนก่อนเรียนคาบแรก
       -  ให้นักเรียนเซ็นชื่อ เพื่อรับเงินค่าเล่าเรียน

 ภาระกิจที่ดิฉันทำในตอนบ่าย มีดังนี้
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
       -  ทำแผนการสอน
       -  ควบคุมนักเรียนให้ไปฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนลูกเสือ - ยุวกาชาด
       -  ควบคุมนักเรียนให้สวดมนต์ ทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้าน

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 23เดือนพฤษภาคม 2555

ภาระกิจที่ดิฉันทำในตอนเช้า
      -  ควบคุมนักเรียนหน้าเสาธง ให้เข้าแถวให้มีระเบียบเรียนร้อย
      -  พิมพ์รายชื่อ ให้ครูพี่เลี้ยง
      -  เขียนข้อมูลนักเรียนลงในกระดาษ


ภาระกิจที่ดิฉันทำในตอนบ่าย
     -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
     -  ตรวจงานนักเรียน
     -  ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาด สวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 22 เดือนพฤษภาคม 2555

      ภาระกิจที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
        -  มาถึงโรงเรียนตอนเช้า ต้องเข้าเซ็นชื่อการมาโรงเรียนก่อน
        -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
        -  พิมพ์รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

     ภาระกิจที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้ 
        -  ทำ  blog
        -  ทำแผนการสอน
        -  ตรวจงานนักเรียน

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

              ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


วัน / เวลา
08.30-09.30
09.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30
14.30-15.30
จันทร์


ป. 5/4


พักเที่ยง
ป. 5/1


อังคาร

ป. 5/3
พุธป. 5/5


พฤหัสบดีป. 5/3

ป. 5/1
ศุกร์ป. 5/5
ป. 5/4
   ** หมายเหตุ  วันศุกร์  ดิฉันเป็นเวรส่งนักเรียนหน้าประตูทางเข้า หลังเลิกเรียนวันจันทร์ ที่ 21 เดือนพฤษภาคม 2555

           วันนี้เป็นสัปดาห์ที่สองแล้ว สำหรับการมาโรงเรียน


                 ภาระกิจในตอนเช้าที่ดิฉันรับผิดชอบ
                         -   ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
                     -  ควบคุมนักเรียนตามชั้นที่รับผิดชอบ
                     -  ทำแผนการสอน


                    ภาระกิจในตอนเช้าที่ดิฉันรับผิดชอบ
                     -   สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 18 เดือนพฤษภาคม 2555

วันนี้เป็นวันที่ 4 ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

        ภาระงานที่ดิฉันรับผิดชอบในช่วงเช้า ได้แก่
         -  เซ็นชื่อการมาปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 
         -  ควบคุมแถวนักเรียนชั้นที่ตนรับผิดชอบ
         -  ช่วยงานครูพี่เลี้ยง
         -  ทำแผนการสอนล่วงหน้า และทำ blog         ภาระงานที่ดิฉันรับผิดชอบในช่วงบ่าย ได้แก่
         -  สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 เวลา 12.30 - 13.30 น.
         -  ทำ blog
         -  ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ให้ทำความสะอาดชั้นเรียนของตนเอง
            ตามที่ได้รับมอบหมาย 
         -  ควบคุมนักเรียนทุกชั้นตามหน้าที่ ที่ทางโรงเรียนได้จัดไว้ให้ในขณะนักเรียน 
            เดินข้ามถนนหน้าโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (ดิฉันได้รับผิดชอบในการจัดนักเรียน
            ให้มีระเบียบวินัยในการข้ามถนนในตอนบ่าย)
           
          การจัดการเรียนการสอนในวันนี้ของดิฉัน พบว่า นักเรียนมีความสนใจเรียนดี อาจเนื่องจากวันนี้เป็นคาบแรกที่ดิฉันเข้าสอน และนักเรียนชอบที่จะศึกษาในใบความรู้มากกว่าในหนังสือ 


วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 17 เดือนพฤษภาคม 2555


       วันนี้ เมื่อดิฉันเดินทางมาถึงโรงเรียน ก็ยืนรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้า
 หลังจากนั้นก็เข้าแถวเคารพธงชาติ

ภาระงานที่ดิฉันรับผิดชอบในตอนเช้า มีดังนี้
       -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
       -  ช่วยงานครูพี่เลี้ยง ได้แก่
            -  ช่วยเก็บใบเสร็จ ค่าใช้จ่ายในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนการสอนของนักเรียน
                แต่ละคน 
            -  ช่วยเก็บสำเนาทะเบียนบ้าน ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5/4
                และนำมาพิมพ์
            -  ช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์รายชื่อ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5/4 ทุกคน จำนวน 44 คน
            -  ช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์รายชื่อเวรประจำวันของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5/4

ภาระงานที่ดิฉันรับผิดชอบในตอนบ่าย มีดังนี้ 
        -  ช่วยสอนแทนคุณครู สิริพรชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5/1 ในคาบสุดท้าย เนื่องจากคุณครู
            ต้องไปทำพิธีเผาศพ
        -  ช่วยควบคุมนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 5/1 แทนครูที่ปรึกษา คือ ให้นักเรียนทำความ
            สะอาดชั้นเรียนของตนเอง ปิดหน้าต่าง ปิดห้องเรียน 5/1 และปิดไฟ พัดลม ให้เรียบร้อย
            ก่อนออกจากห้องเรียน

วันพุธ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม 2555

         วันนี้ เป็นวันที่สองแล้วในการมาโรงเรียน เมื่อมาถึงโรงเรียน ภาระงานที่ต้องทำในตอนเช้ามีดังนี้
                  -  รับนักเรียนหน้าประตูทางเข้าโรงเรียน
                  -  ควบคุมนักเรียนในสายชั้นที่ตนรับผิดชอบ
                  -  ช่วยครูในสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดห้องพักครูให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
                  -  ช่วยนับหนังสือ แจกให้นักเรียนในสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
                   -  ช่วยนับหนังสือ แจกให้นักเรียนในสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

         ภาระงานที่ต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
                 -  ทำแผนการสอน
                 -  พบครูพี่เลี้ยง

วันอังคาร ที่ 15 เดือนพฤษภาคม 2555

           วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดเทอมของโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ดิฉันจึงออกเดินทางไปโรงเรียนเร็วหน่อย เพื่อไปรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้า เมื่อดิฉันไปถึงโรงเรียนก็พบว่า มีนักเรียนและผู้ปกครองเป็นจำนวนมากที่มาส่งนักเรียน ในวันนี้ไม่มีการจัดการเรียนการสอน แต่จะมาชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้นักเรียนฟัง หรือถ้าผู้ปกครองท่านใดสนใจพบปะกับครูประจำชั้นก็ได้ ทางโรงเรียนไม่ขัดข้อง หลังจากเคารพธงชาติหน้าเสาธงเสร็จ ดิฉันและเพื่อนๆ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ก็เข้าพบ ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 2 ท่าน คือ ท่านรองอุสาห์   ดำวงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร และท่านรองวีณา นรสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


            โดยท่านรองอุส่าห์ ดำวงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร ได้บอกเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆดังนี้
             -  การมาโรงเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
             -  การเซ็นชื่อมา-กลับ โรงเรียน
             -  การลา ได้แก่ ลากิจ และ ลาป่วย
             -  การรับส่งนักเรียนเช้า - บ่าย (ดิฉันได้รับมอบหมายเป็นเวรประจำวันศุกร์ตอนบ่าย
                ในการควบคุมนักเรียนเดินทางออกจากโรงเรียน เช่น การข้ามถนน เป็นต้น)


            หลังจากนั้นก็พบกับ ท่านรองวีณา นรสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้บอกเกี่ยวกับราย
 ละเอียดต่างๆดังนี้
            -  การแต่งกายมาโรงเรียน
            -  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตลอดเทอมนี้
            -  การประจำของแต่ละสายชั้น
          
            หลังจากนั้นก็ไปพบ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชื่อ นาย ประมล ถนนทอง เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดที่ได้รับมอบหมายอีกครั้ง และพบครูพี่เลี้ยงตามลำดับ โดยครูพี่เลี้ยง ชื่อ คุณครู ฐิติมา สลาม เป็นคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ดิฉันได้รับมอบหมายให้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 5/3 5/4 และ 5/5 ตามลำดับ ซึ่งในหนึ่งสับดาห์จะสอน 8 คาบ/สัปดาห์ แต่ในสับดาห์นี้ ครูพี่เลี้ยงบอกว่า ไม่ต้องสอนก่อนค่อยเริ่มสัปดาห์หน้า