วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 31 เดือนสิงหาคม 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้้
       - ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีระเบียบ วินัยหน้าเสาธง

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้้
        - สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
        - สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
        - ช่วยครูจัดห้องสอบ


วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือนสิงหาคม 2555

ภาระงานที่ดิฉันทำในตอนเช้า มีดังนี้ 
      - ช่วยครูตรวจข้อสอบความเป็นเลิศ
      - รวบรวมคะแนนผลสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ภาระงานที่ดิฉันทำในตอนบ่าย มีดังนี้ 
      - สอนนักเรียนชั้นประถมศศึกษาปีที่ 5/3
      - สอนนักเรียนชั้นประถมศศึกษาปีที่ 5/1


วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 29 เดือนสิงหาคม 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
      - จัดระเบียบแถวให้เป็นระเบียบ
      - ควบคุมห้องสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
      - ควบคุมห้องสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
      - ควบคุมนักเรียนก่อนกลับบ้าน ให้ทำความสะอาด
      - ช่วยครูพี่เลี้ยงเช็คข้อมูลการป่วยของนักเรียน เพื่อหาสาเหตุที่นักเรียนป่วย


วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 28 เดือนสิงหาคม 2555

    เนื่องจากทางโรงเรียนได้ประกาศปิดเป็นการภายใน เป็นเวลา 3 วัน คือ วันศุกร์ วันจันทร์ และวันอังคาร ที่ 24, 27 และ 28 ของเดือนสิงหาคม 2555  สาเหตุมาจาก นักเรียนในโรงเรียนมีอาการปวดท้อง มีผื่นขึ้นตามมือ อาจจะป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก ทางโรงเรียนจึงประกาศปิดเป็นการภายใน เพื่อทำความสะอาดห้องเรียนให้ปราศจากเชื้อโรค 


วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนสิงหาคม 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
       -   ช่วยครูพี่เลี้ยงควบคุมห้องสอบ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4)
       -   ช่วยหัวหน้าสายชั้นควบคุมห้องสอบ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8)

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
       -   ช่วยหัวหน้าสายชั้นควบคุมห้องสอบ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8)
วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 22 เดือนสิงหาคม 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องรับผิดชอบในตอนเช้า มีดังนี้
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 (แทนครูพี่เลี้ยง)

ภาระงานที่ดิฉันต้องรับผิดชอบในตอนบ่าย มีดังนี้ 
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 (แทนครูพี่เลี้ยง)
       -  จัดห้องสอบให้นักเรียน


วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 16 เดือนสิงหาคม 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
       -  ควบคุมนักเรียนให้อยู่ในแถวอย่างมีระเบียบ
       -  ทำแผนการสอน
ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1


วันพุธ ที่ 15 เดือนสิงหาคม 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
        -  ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีระเบียบวินัย
        -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 
        -  ทำแผนการสอน
ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
        -   สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 14 เดือนสิงหาคม 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
       - ควบคุมนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย หน้าเสาธง
       - สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 (แทนครูพี่เลี้ยง)
       - สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
      - ช่วยครูพิมพ์ข้อสอบคณิตศาสตร์ 
     - ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียน ก่อนกลับบ้านวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
       -  ควบคุมนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย
       -  ทำพิธีวันแม่หน้าทำเทียบ หน้าโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
       สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือนสิงหาคม 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
       -  ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 (แทนครูสังคมศึกษา)
       -  ช่วยครูทำพันผ้า (งานวันแม่)
ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
       -   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
       -  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
       -  ช่วยครูทำพันผ้า (งานวันแม่)

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 8 เดือนสิงหาคม 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
       -  ควบคุมนักเรียนให้อยู่ในแถวอย่างมีระเบียบ
       -  ทำแผนการสอน

*** ตอนเที่ยงทางโรงเรียนได้เรียกประชุม เพื่อแบ่งหน้าที่ ๆ รับผิดชอบของแต่ละคนในวันแม่

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
       -  ทำงานที่ได้รับมอบหมาย


วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 7 เดือนสิงหาคม 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้ 
       -  ควบคุมนักเรียนให้อยู่ในระเบวินัยในขณะเข้าแถวเคารพธงชาติ
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้ 
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 (แทนครูพี่เลี้ยง)

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 6 เดือนสิงหาคม 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
       -  ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ให้เข้าแถวให้มีระเบียบวินัย
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 (แทนครูพี่เลี้ยง)
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 (แทนครูพี่เลี้ยง)
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 


ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1